එමාල් ගුණසේකර පදනම විසින් නොමිලේ සංවිධානය කරනු ලැබූ වෛද්‍ය සායනය පෙබරවාරි 29 වන සෙනසුරාදා පෙ.ව. 9.00 සිට දවස පුරා බෝවලවත්ත ප්‍රජා ශාලාවේදී අති සාර්ථක ලෙස පැවැත්වින. සැමට ස්තුතී!! “අරෝග්‍යා පරමා ලාභා”